UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO SOUČÁST FIREMNÍ KULTURY

Pořádáme na toto téma semináře, kulaté stoly, konference, nabízíme v dané oblasti firemní poradenství, podněcujeme všeobecnou diskusi. V předchozích letech bylo tímto tématem roku např. etika, loajalita nebo společenská odpovědnost firem. Letos na ně logicky navazujeme tématem udržitelný rozvoj. Jedna naše klientka ho velmi výstižně definovala jako „takový způsob chování, abychom se mohli i v budoucnu vrátit na stromy.“ O udržitelném rozvoji se v poslední době mluví čím dál více. Konečně se toto téma přesouvá z úst ekologických aktivistů a „zelených“ politiků také do rétoriky manažerů firem, a to nejen těch mezinárodních. Stále více si začínáme uvědomovat, že tendence k neustálému růstu a zvyšování zisku jsou samy o sobě neudržitelné. Že bez tendence k vyváženosti ekonomického růstu, společenského rozvoje a životního prostředí se stejným směrem jako doposud nemůžeme ubírat do nekonečna. Problematika udržitelného rozvoje prostupuje dění ve firemní, veřejné i společenské oblasti. Ovlivňuje kvalitu našeho života, naši budoucnost i to, zda vůbec nějakou budoucnost jako lidstvo máme.
Důraz na udržitelný rozvoj klade čím dál více firem. Nejen proto, že jejich představitelé nejsou lhostejní ke svému okolí a k prostředí, ve kterém žijí a pracují, ale zcela pragmaticky i proto, že dnes už není žádný byznys možné dělat spontánně a pouze s krátkodobými cíli. Udržitelnost je hodnota, po které volají spotřebitelé, akcionáři, zaměstnanci i široká veřejnost. Ve firmách je ale dobré myslet na to, že udržitelný rozvoj se nedá brát jen jako nástroj PR. Nestačí se mu věnovat jako nějakému dílčímu projektu. Myšlenka udržitelnosti by měla být trvalou součástí firemní kultury, musí mít dlouhodobou koncepci, má se s ní pracovat průběžně a systematicky. Jakým směrem by se měly firmy ubírat při realizaci myšlenky udržitelného rozvoje? Pro příklad uvedu alespoň tři oblasti, které považujeme za důležité:
1, Stále se zvyšující pozornost věnovaná dopadům činnosti firem na životní prostředí přímo vyzívá k ekologizaci stávajících provozů a vývoji nových produktů méně náročných na zdroje a energie. Nejedna společnost dnes může ukázat, že ekologické chování jí přineslo větší zájem ze strany zákazníků, a tím i vyšší zisky.
2, V ekonomické rovině je důležité pracovat se zefektivňováním procesů a neustále hledat místa, v nichž lze realizovat změny vedoucí k úsporám a zvyšování kvality. V tomto ohledu mají své nezastupitelné místo také inovace, které jsou nositeli udržitelného rozvoje. Vždycky lze něco zlepšit a neusnout na vavřínech je jednou z hlavních cest k udržitelnému rozvoji.
3, Jedním ze způsobů, jak udržitelný rozvoj realizovat ve společenské rovině, je aplikace diversity managementu do podstaty firemní práce s lidskými zdroji. Zvyšuje nejen image dané společnosti. Rozmanitý tým přináší inovativní myšlenky, produktivní atmosféru a různorodá řešení, což přináší konkurenční výhodu a tím i úspěch dané organizace.
Důležité je, že udržitelný rozvoj už u nás není jen prázdným pojmem, realizuje se v konkrétních řešeních a postupech. Firmy se udržitelností aktivně zabývají a my je v rámci tohoto roku chceme co nejvíce podporovat. Třeba se tak přiblížíme chvíli, kdy už nebude potřeba tomuto tématu věnovat tolik slov, protože udržitelnost bude samozřejmou součástí naší společnosti.   Markéta Stuchlíková
Centrum andragogiky, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *