Co je Age Management a proč je tak aktuální?

Age management můžeme vymezit jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života.V České republice byl koncept pracovní schopnosti jako základní prvek age managementu rozšířen pomocí realizovaných mezinárodních projektů, jejichž nositelem byla Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a Gender Studies o.p.s. Zahraničními partnery byl finský FIOH a nizozemská společnost Blik op Werk.
Pojetí tohoto konceptu je široké a zahrnuje všechny generace zaměstnanců na pracovišti, přihlíží tedy jak ke generaci absolventů, tak i ke generaci rodičů s malými dětmi, nabízí konkrétní opatření pro příslušníky generace, která poskytuje formální i neformální péči dalším členům rodiny (někdy bývá označována jako „sendvičová“ generace) a samozřejmě podporuje svými opatřeními i stárnoucí pracovníky a také přechod z pracovního života do důchodu. Do popředí zájmu se tedy dostávají otázky spojené právě s metodami udržování a podporou pracovní schopnosti a s hledáním silných stránek jednotlivých generací, které mohou pro organizace představovat strategickou výhodu. Age management a jeho základní pojmy (Štorová, 2015):Age management
Pracovní schopnostDům pracovní schopnostiZákladní pojetí pracovní schopnosti je tvořeno rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivace) a požadavky, které jsou na něho kladeny prostřednictvím pracovního zařazení např. obsah vykonávané práce, její náročnost i způsob organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a uplatňovaného způsobu řízení. (Ilmarinen, 2012)Dobrá pracovní schopnost je důležitá v každém věku, nejedná se tedy pouze o opatření, která podporují starší pracovníky. Do opatření, která pracovní schopnost podporují anebo zvyšují, se vyplatí investovat po celý život, protože jednotlivé faktory se v průběhu života výrazně mění a současně se také mění i motivace pracovníků. Realizované výzkumy v oblasti pracovní schopnosti ukazují na významnou souvislost mezi hodnotami pracovní schopnosti a individuálním životním stylem pracovníka.Mezi důležité příčiny poklesu pracovní schopnosti patří zejména pracovní nároky, které nejsou dostatečně sladěny s fyzickou a duševní kapacitou pracovníků, a které mohou způsobovat stres a další zdravotní problémy, ztrátu motivace a vyvolat riziko pracovní neschopnosti, příp. vést k předčasnému odchodu do důchodu. Porozumění základním aspektům problematiky stárnutí a znalosti podpory jednotlivých faktorů pracovní schopnosti se tak stává důležitou kompetencí manažerů na různých úrovních, zejména z důvodu, že do budoucnosti bude tato kompetence rozhodovat o udržení kvalifikovaných pracovních sil a tím i o konkurenceschopnosti našich firem.Možnosti využití konceptu age managementu, konceptu pracovní schopnosti i nástroje na měření pracovní schopnosti Work Ability index jsou velmi široké a stávají se velmi aktuální v souvislosti s udržením starších pracovníků na trhu práce. Nicméně podpora pracovní schopnosti je důležitá v každém věku zaměstnance a ze strany zaměstnavatele by měla tvořit komplexní systém zahrnutý do celkové strategie rozvoje lidských zdrojů. Dosažené výsledky měření WAI pak ukazují na velký potenciál aplikace získaných výsledků do personálních činností organizací a firem, ale také na zvýšení povědomí jednotlivých faktorů pracovní schopnosti a odpovědnosti zejména za vlastní zdraví u zapojených zaměstnanců.Zdroje:Autorka: Ilona Štorová, Age Management o.s., AIVD ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *